ساعات کاری کلینیک به تفکیک هر روز
1400/3/23    
بازدید: 121
ساعات کاری کلینیک به تفکیک هر روز
 
 
 

 

     روز

 

شنبه

 

یکشنبه

 

دوشنبه

 

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنجشنبه

 

ساعت

 

۸:۳۰-۱۳:۳۰

 

 

۸:۳۰-۱۳:۳۰

 

 

۸:۳۰-۱۳:۳۰

 

۸:۳۰-۱۳:۳۰

 

۸:۳۰-۱۳:۳۰

 

۸:۳۰-۱۳:۳۰